Fajita Chicken Fry

Fajita Chicken Fry… smoky, and very yum.